Προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας, θα πρέπει να γίνει μέλος του Ιστοτόπου /εφαρμογής. Για την εγγραφή συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκρμένα:
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η εκπαιδευτική πλατφόρμα κατά την εγγραφή σας είναι: Όνομα Χρήστη (Ψευδώνυμο), Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Πόλη/Χωριό, Χώρα, Τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο, Διεύθυνση.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για την χρήση των υπηρεσιών  η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως όνομα, ή διεύθυνση e-mail ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν. Συγκεκριμένα, διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, cookies.

Η διαδικασία εγγραφής και η χρήση των υπηρεσιών  απαιτεί την παροχή ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η πλατφόρμα/εφαρμογή συλλέγει τις παρεχόμενες από τον Πελάτη πληροφορίες κατά τη λήψη και χρήση αυτής.

Η πλατφόρμα σε καμία περίπτωση δεν ζητά ούτε συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.ά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα/ Εφαρμογή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων, των διαδικασιών , της χρησιμοποιούμενης ιατρικής τεχνολογίας, της ιατρικής τεχνογνωσίας, τις στρατηγικές επιλογές παρουσίασης ιατρικής πληροφορίας και τα άλλα σημαντικά δεδομένα των μερών οι χρήστες και οι εταιρεία υποχρεούνται σε τήρηση αυστηρής εχεμύθειας σε σχέση με τα απόρρητα και εμπιστευτικά στοιχεία που γνωστοποιούνται σε αυτούς στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και υφιστάμενης νομοθεσίας.

Έκαστο των μερών υποχρεούται να τηρεί μυστικούς τους όρους καθώς και κάθε άλλη πληροφορία όπως εμπορικά και επαγγελματικά μυστικά του άλλου μέρους ή των συναλλασσόμενων με αυτό, που θα περιέλθουν στη γνώση του  ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης αυτής και οφείλει να μην αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους. Έκαστο των μερών υποχρεούται να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους. Έκαστο των μερών υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την αποφυγή κοινοποίησης στοιχείων ή πληροφοριών σε τρίτους καθώς και να επιβάλλει τις παραπάνω υποχρεώσεις εχεμύθειας στους υπαλλήλους του ή σε τρίτους υπεργολάβους και στο προσωπικό των τελευταίων, στους οποίους αναθέτει εργασίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

Έκαστο των μερών συμφωνεί ότι δεν θα αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, ή έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του άλλου μέρους, παρά μόνο όπου αυτό απαιτείται από το άλλο μέρος , το Νόμο ή τις Αρχές, και αφού προηγουμένως έχει ειδοποιήσει σχετικά το άλλο μέρος της την επερχόμενη αποκάλυψη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Α. Ενημέρωση για  τις κατηγορίες των προσωπικών  δεδομένων που τηρούνται, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας κλπ (δικαίωμα πρόσβασης).
Β. Αίτημα για συμπλήρωση ή διόρθωση των δεδομένων , προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο (δικαίωμα διόρθωσης).
Γ. Αίτηση για τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων  (δικαίωμα περιορισμού).
Δ. Εναντίωση σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων  που τηρούνται (δικαίωμα εναντίωσης).
Ε. Αίτημα για τη διαγραφή των δεδομένων  από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
ΣΤ. Ανάκληση συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (δικαίωμα ανάκλησης).
Ζ. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείται ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (www.dpa.org).