Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης (E–Learning) στο online.acuscience.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ONLINE.ACUSCIENCE.GR

 1. Το δικαίωμα χρήσης αφορά στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του δικτυακού τόπου μετά από ενδεχόμενες προσαρμογές, βελτιώσεις ή συμπληρώσεις.
 2. Η παρεχόμενη πληροφορία δεν μπορεί να μεταβιβασθεί, εκχωρηθεί, εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 3. Το Λογισμικό και όλο το Περιεχόμενο δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον από τους συμβεβλημένους αυτού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Απαγορεύεται στον ΠΕΛΑΤΗ (α) να αντιγράψει πλήρως ή εν μέρει το λογισμικό και τις πληροφορίες / περιεχόμενο ή το έντυπο υλικό που παραχωρείται σε σχέση με αυτό (β) να προβεί σε αντίστροφη συναρμολόγηση (reverse engineering) με σκοπό να υποκλέψει περιεχόμενο ή μεταγλώττιση αυτού (γ) να επιφέρει μεταβολές ή να προσπαθήσει να επιφέρει μεταβολές, μετατροπές και εν γένει οποιασδήποτε φύσεως αλλαγές (δ) να δημοσιεύσει ή μεταδώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το παραπάνω σύστημα που περιγράφεται στην παρούσα ή τμήμα αυτού (ε) να αναπαράγει, εν όλω ή εν μέρει το ανωτέρω περιεχόμενο για σκοπούς εκτός της δικής του εκμάθησης.
 4. Οι συμβεβλημένοι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης όπως επιβάλλουν οι αρχές της καλής πίστης. Ειδικότερα, απαγορεύεται η γνωστοποίηση τυχόν τεχνογνωσίας του λογισμικού και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατήρηση αντιγράφων αυτού, πλην αυτών που επιτρέπει η χρήση και γενικά απαγορεύεται η παράνομη χρήση του που πιθανόν να βλάψει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 5. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα συνεργάζεται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη πληροφορία ώστε αφενός να καταστεί δυνατή εκ μέρους της τελευταίας η αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος και αφετέρου να διευκολυνθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ενδεχόμενη εφαρμογή διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης των συνθηκών λήψεων των πληροφοριών που αφορούν το λογισμικό.
 6. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πληροφορεί του αποδέκτες της πληροφορίας για κάθε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παράνομης χρήσης που υποπίπτει στην αντίληψή της, το συντομότερο δυνατό, και θα προβαίνει σε διακοπή της μετάδοσης άμεσα χωρίς την οποιαδήποτε υποχρέωση προς τον ΠΕΛΑΤΗ ή προς τους χρήστες ή οποιονδήποτε άλλον και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση έως ότου διευκρινιστούν πλήρως τα αίτια και επαναφέρει τη λειτουργία.
 7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δικαιούται να διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον ΠΕΛΑΤΗ.
 8. O ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι αναγνωρίζει τους όρους χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην πλατφόρμα online.acuscience.gr, όπως ορίζονται, όπως αυτοί ισχύουν, καθώς και το σύνολο των στοιχείων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνθέτουν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, στο οποίο ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποκτά δικαιώματα χρήσης.
 9. Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο, η μεταβολή, η τροποποίηση από τον ΠΕΛΑΤΗ των δεδομένων τα οποία τηρούνται εντός η εκτός της Βάσης Δεδομένων από τα Πληροφοριακά Συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τη βοήθεια προϊόντων τρίτων κατασκευαστών ή του ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση αλλοίωσης των δεδομένων χωρίς την άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιδιόρθωση των προβλημάτων τα οποία προέκυψαν από την παραπάνω τροποποίηση ή να ζητήσει ειδική αμοιβή για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων.
 10. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (<<servers>>), μέσω των οποίων το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή οι λοιποί διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεση του ΠΕΛΑΤΗ, ή το υποκείμενο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχονται χωρίς <<ιούς>> ή άλλα επιζήμια συστατικά (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses,malware κλπ.) και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού του ΠΕΛΑΤΗ, του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του, των αρχείων του ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς που θα προκληθεί από τις άνω αιτίες.
 11. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού του ΠΕΛΑΤΗ, του λογισμικού του, των αρχείων του ή οποιασδήποτε άλλης ζημίας που θα προκληθεί από αιτίες που δεν συνδέονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές συμφωνούνται με την παρούσα.

ΑΜΟΙΒΗ-ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Για την χορήγηση δικαιώματος χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης σύμφωνα με τους όρους, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σωρευτικά όλες τις αντίστοιχες χρεώσεις .
 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αναθεωρεί τις χρεώσεις αυτές μετά το πέρας τις αρχικής διάρκειας της σύμβασης, ακολουθώντας τις εκάστοτε μεταβολές του τιμοκαταλόγου τις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
 3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αναθεωρεί τις χρεώσεις που αφορούν σε πληροφορία (επιπλέον βιβλιογραφίες, βίντεο με πρακτική άσκηση, άλλα επιπλέον οπτικοαουστικό περιεχόμενο), σε περίπτωση που ο πάροχος πληροφορίας μεταβάλει τις τιμές του.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 1. Η Εταιρεία Ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή αδυναμίας εκπλήρωσης των αντιστοίχων υποχρεώσεών τους εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορίζεται ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:

1.1.      Θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση επαναφορά στο επίπεδο λειτουργίας και απόδοσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις προδιαγραφές λειτουργίας του.

1.2.      Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς πλήρους απασχόλησης ή εξειδικευμένους συνεργάτες, σε καθημερινή βάση για την υποστήριξη

 1. Σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προκειμένου να αποκατασταθεί η σύμφωνα με τις προδιαγραφές καλή λειτουργία του, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα είναι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 2. Η τήρηση από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ των προδιαγραφών Διαθεσιμότητας και Ανοχής σε Λάθη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, παύει να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φροντίζει άμεσα και απροφάσιστα για την αποκατάσταση τυχόν σφαλμάτων ή βλαβών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα:

3.1.       Παράβαση των όσων προβλέπονται στα σχετικά εγχειρίδια χρήσης της εκάστοτε    τρέχουσας Έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.2.       Μετατροπή της διάρθρωσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματος ή του δικτυακού εξοπλισμού που εξυπηρετεί το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ υποστήριξης του ΠΕΛΑΤΗ από οποιονδήποτε χωρίς την πρότερη συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εκτέλεση τέτοιας διαδικασίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να συνεργάζεται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να παρέχει κάθε αντικειμενικά εύλογη πληροφορία ώστε να καταστεί δυνατή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η αποκατάσταση του σφάλματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται ως εξής:
  Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Α) για εμπορικά θέματα

  Τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

  Αρμόδιο άτομο για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορίζεται η κα ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΜΠΡΟΥΝΑ

  Β) για τεχνικά θέματα

  Με τους ίδιους παραπάνω τρόπους

 2. Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, τα νέα στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει να γνωστοποιούνται.

ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 1. Το online.acuscience.gr ® είναι ένα καταχωρημένο εμπορικά σύστημα και σήμα στην Ελληνική Επικράτεια.
 2. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή κάποιο μέλος του επιθυμεί να χρησιμοποιεί τα σήματα της Acuscience για εμπορικούς σκοπούς θα πρέπει να συναφθεί σύμβαση παραχώρησης τέτοιας άδειας. Συνεπώς ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα πωλεί, παραχωρεί άδεια, αναπληρώνει, μεταβιβάζει, εκχωρεί, μετατρέπει, δημοσιεύει, αποκαλύπτει, αντιγράφει ή διαθέτει μέσω οποιοδήποτε μέσου την Πληροφορία προς οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να τη χρησιμοποιεί για να αναπαράγει τα ίδια εκπαιδευτικά μαθήματα προς τρίτους, ούτε να την ενσωματώνει, πλήρως ή εν μέρει σε κανένα πρόγραμμα ούτε να τη χρησιμοποιεί για να αναπτύξει ή να παράγει οποιοδήποτε προϊόν πληροφορίας, νέο ή παράγωγο χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΜΠΡΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τους όρους που αναφέρονται.

Οι επισκέπτες, οι υποψήφιοι μαθητές, οι μαθητές, οι καθηγητές της σχολής και όλα τα τρίτα πρόσωπα που παρευρίσκονται και συμμετέχουν στις ενέργειες της Acuscience, δίνουν τη συγκατάθεση τους πως, οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό παραχθεί κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, εντός-εκτός ή διαδικτυακά του χώρου των σεμιναρίων, δύναται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς και για δημοσιότητα στα κοινωνικά δίκτυα.